วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

This app can't open

This app can't open
XXX can't be opened using the Built-in Administrator account. Sign in with a difference account and try again.


  1. ไปที่ Local Security Policy
  2. Local Policies
  3. Security Options
  4. ทำการ Enabled ที่ตัวเลือก
    • User Account Control: Admin Approval Mode for the built-in Administrator account
    • User Account Control: Allow UIAccess applications to prompt for elevation without using the secure desktop
  5. Restart

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

CentOS autologin

edit the file at /etc/gdm/custom.conf

vi /etc/gdm/custom.conf

You need to edit the daemon section of the file and add or change these:

[daemon]
AutomaticLoginEnable=true
AutomaticLogin=root

Just reboot your computer and you will automatically login.

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559

QlikView : Class

ฟังก์ชันเกี่ยวกับการแบ่งตัวแปรออกเป็นช่วงๆ ตามที่เราต้องการ โดยอยู่ในรูปแบบ a < x <= b
Syntax:
Class(expression, interval [, label [, offset]])
intervalความกว้างของช่วง
label (optional)คำที่จะมาแทน x
offset (optional)จุดเริ่มต้นที่จะมาใช้แทนค่าปกติ ซึ่งตั้งไว้ที่ 0
ตัวอย่างผลลัพธ์
Class(23,10)
20 < x <= 30
(แบ่งช่วงทุก 10 เริ่มต้นจาก 0 เพราะฉะนั้น ค่าดังกล่าวจึงตกอยู่ในช่วง 20 - 30)
Class (23,5,'อายุ')
20 < อายุ <= 25
(แบ่งช่วงทุก 5 เริ่มต้นจาก 0 และแทน x ด้วยคำว่า'อายุ' เพราะฉะนั้น ค่าดังกล่าวจึงตกอยู่ในช่วง 20 - 25)
Class (23,10,'อายุ',5)
15 < อายุ <= 25
(แบ่งช่วงทุก 10 เริ่มต้นจาก 5 และแทนค้า x ด้วยคำว่า 'อายุ' เพราะฉะนั้น ค่าดังกล่าวจึงตกอยู่ในช่วง 15 - 25 โดยช่วงเริ่มต้นคือ 5 - 15)

QlikView : MonthName

ฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยในการสร้าง Object ในโปรแกรม QlikView คือการกำหนด Dimension ที่จำแนกตามเดือน เช่น จำนวนผู้รับบริการจำแนกรายเดือน, แนวโน้มผู้มารับบริการจำแนกรายเดือน ซึ่งปกติ ข้อมูลของเรามักจะไม่มี field ที่เป็นเดือนที่มารับบริการโดยตรง แต่จะเป็น field ที่เป็น วัน/เดือน/ปี ที่มารับบริการมากกว่า ดังนั้น หากต้องการจำแนกรายเดือน ฟังก์ชันที่ใช้ในการจำแนกก็คือ MonthName
Syntax:
MonthName(date[,period_no])
dateคือ ฟิลด์ที่มีลักษณะของวันที่ที่เราต้องการ
period_no (optional)คือ ค่าตัวเลขที่เราจะระบุลงไป โดย หากเป็นเลขติดลบ จะเป็นเดือนก่อน หากเป็นเลขบวกจะเป็นเดือนถัดไป
ตัวอย่างผลลัพธ์
MonthName('31/12/2000')Nov 2000
MonthName('31/12/2000',-1)Dec 2000

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตั้งค่า iOS 9 อย่างไรให้ไหลลื่นในเครื่องเก่า

1. Reduce Transparency

 - ไปที่ Settings > General
 - ไปที่หัวข้อ Accessibility

 - คลิกที่ Increase Contrast

 - หัวข้อแรก Reduce Transparency ให้เปิดใช้งาน


2. Reduce Motion

 - ไปที่ Settings > General
 - ไปที่หัวข้อ Accessibility

 - คลิกที่ Reduce Motion

 - เปิดใช้งาน Reduce Motion


3. ปิดแอพที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง

 - ให้กดปุ่ม Home ติดกัน 2 ครั้ง เพื่อเปิดดูว่ามีแอพไหนทำงานอยู่ในหน่วยความจำบ้าง จากนั้นให้ปัดแอพที่ไม่ต้องการขึ้นเพื่อปิดแอพ

4. ปิดการทำงานของ Background App Refresh

 - ไปที่ Settings
 - เลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอการตั้งค่าแอพทั้งหมดอยู่

 - ปิดการทำงานของ Background App Refresh

5. ปิดการใช้งาน Siri

 - ไปที่ Settings > General
 - ไป Spotlight Search

 - ปิดการใช้งาน Siri Suggestions

ทั้งนี้ทั้งนั้น หากหาเมนู Settings ตัวไหนไม่เจอ เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง iPhone กับ iPad ให้พิมพ์คำสะคัญในช่องค้นหาที่หน้า Settings ได้เลย

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Explain the significance of “dead beef”

Explain the significance of “dead beef”

Answer: DEADBEEF is a hexadecimal value that has was used in debugging back in the mainframe/assembly days because it was easy to see when marking and finding specific memory in pages of hex dumps. Most computer science graduates have seen this at least in their assembly language classes in college and that’s why they expect software engineers to know it. From wikipedia: 

“0xDEADBEEF (“dead beef”) is used by IBM RS/6000 systems, Mac OS on 32-bit PowerPC processors and the Commodore Amiga as a magic debug value. On Sun Microsystems’ Solaris, it marks freed kernel memory. On OpenVMS running on Alpha processors, DEAD_BEEF can be seen by pressing CTRL-T.[3]”

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Windows 10 Cannot Open Other Computer in Network

1. gpedit.msc > Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options > Network access: Sharing and security model for local accounts

2. A fix for this issue appears to be setting HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters\AllowInsecureGuestAuth (DWORD) to 1.